Monday, June 4, 2018

99 NĂM

chuyên chính Việtcọng (VC) chỉ biết bảo vệ quyền lợi giai cấp
tổ quốc dân tộc nhân dân chỉ là chiêu bài

vì sống còn của đảng VC
bọn họ đã không từ một thủ đoạn nào
kể cả chuyện bán nước cho kẻ thù truyền kiếp phương Bắc
(như tên đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã xác quyết:
mất đảng là mất tất cả)

thường tình thế gian
nơi ẩn trú của sinh linh
giống nòi nào cũng có thiên tính
tự tranh đấu để bảo vệ sự sống còn của chính mình

riêng đảng ngụy quyền VC ngoại lệ
đám này chỉ biết miếng ăn
và quyền lợi giai cấp hiện hữu
sẵn sàng thí bỏ tổ quốc dân tộc nhân dân

nhượng đất đai cho bên ngoài mở đặc khu tô giới
là bước đường cùng của một chế độ
bắt buộc phải nhận chịu sau bị kẻ thù trấn áp
để mong được tồn tại
(nhìn lịch sử của nhà Thanh bên Tàu thì rõ)

hơn 80 năm nộ lệ thực dân dân Pháp là một thời kỳ dài
nhưng vẫn ngắn nếu so với chuyện VC mưu toan
bán những phần đất chiến lược cho Tàu đến 99 năm.

vì muốn minh chứng thân phận tay sai với Tàucọng
(theo mật ước Thành Đô)
VC đã & đang rước voi về giày xéo mã tổ
phản động với lịch sử
thì con đường diệt vong với bọn này sẽ không xa

vận nước sẽ quang phục
nhân nhân VN sẽ vùng lên

tôi tin thế
và sẽ luôn như thế

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN