Monday, July 2, 2018

SỨC BẬT

dạo này
tôi ít online
do cơ thể có chút bất ổn
trùng với lúc
quê nhà biến động
nhân dân đã vùng lên
phản kháng luật đặc khu
& an ninh mạng

dân tộc bị dồn đến đường cùng
đã kết thành sức bật

có áp bức là có đấu tranh
(VC thường rêu rao như thế)
áp bức càng to
đấu tranh càng lớn
(VC đã khẳng định như thế)

trước phẫn nộ của nhân dân
hy vọng bạo quyền VC sẽ tỉnh thức
nếu không
thì "chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân"
là điều tất yếu

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN