Sunday, November 11, 2018

RA KHƠI

em tàn phai em vô dung
trắng da dài tóc mông lung phận người

em cụt đường em ra khơi
tán gia bại sản đắng lời đại dương

em ăn mày em tha hương
sa cơ thất tiết giữa phường lưu manh

NGIYỄN ĐỨC BẠTNGÀN