Monday, August 28, 2017

Ở GHỀNH RÁNG VỚI HÀN MẶC TỬ

biển xanh mộ cũng theo chiều
cành hoang ngã lụy tiên kiều ý xưa
mộng cầm em đã về chưa
tóc mai đắp đổi hương thừa trăm năm

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN