Sunday, September 3, 2017

GIẶC VÀO BIỂN ĐÔNG

giặc vào Biển Đông ngụy quyền (việt cọng) im tiếng hồn thiêng núi sông bi hùng hiển hiện --- Xin chép lại bài thơ của Lý Thường Kiệt 南國山河南帝居,Nam quốc sơn hà Nam đế cư, 截然定分在天書。Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. 如何逆虜來侵犯,Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, 汝等行看取敗虛。Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư và bản dịch mà tôi thuộc lòng từ thơ ấu: sông núi nước Nam, vua Nam coi rành rành định phận tại sách trời cớ sao lũ giặc qua xâm phạm bây sẽ tan tành chết sạch toi