Friday, November 3, 2017

PHÁ CÁCH THƠ, PHÁ HOẠI THƠ

bài thơ
dù núp dưới y áo nào
(cổ điển
tự do
tân hình thức...)
thực chất chỉ là bài tập làm văn biểu cảm

khi chúng ta chơi chữ nghĩa
với đầu óc rỗng
không chịu học tập
giả tạo cảm xúc
nghèo vốn sống
loanh quanh

khi chúng ta thiếu khả năng
nhưng đành hanh
nên đã nhũng lạm ngôn ngữ
để thỏa mãn cho cơn khát vô căn của mình

cái mới thực chất chẳng vin vào hình thức
mà phải xuất phát từ xung động
đột phá nội tâm

tâm mới
cảm quan mới
sẽ tạo thành tố mới
cho thơ

bởi vì cái mới
là hiện thân
là hệ quả
từ cái cũ

phá cách thơ làm sao thành tựu
khi mà chúng ta chưa đủ nội lức để phá cách cảm xúc

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN