Wednesday, February 6, 2019

MỘT NĂM ĐẾN, MỘT NĂM ĐI

sầu như bão táp
phận người bon chen
xót thời vô pháp
sơn hà tối đen

miếng cơm ngụm nước
gông cùm đói no
giống nòi bạc phước
đâu rồi tự do

mịt mùng lễ hội
bội tình vong ân
nợ nần tù tội
tan đời nát thân

gia tiên tàn lạnh
giao thừa sa chân

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
Mậu Tuất & Kỷ Hợi