Tuesday, November 8, 2016

PHẤN TRẮNG

sáng lớp học anh nhìn viên phấn trắng trên hành lang anh muốn kẻ tên em màu phấn trắng ngây thơ như màu nắng trong âm thầm anh khẽ gọi tên em NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN