Thursday, March 9, 2017

GIỮA NGÀY BIỆT XỨ

mẹ ơi mẹ mây mù ải bắc 
con đau lòng giữa nắng úa hôm nay 
thù hận đuổi theo lần chạy giặc 
mới hôm qua chừ đã lưu đày 

mẹ ơi mẹ con chỉ còn nước mắt 
vui cùng người trọn cuộc can qua 
đêm vội vã đâm ngày se thắt 
giữa tim con nuối vọng quê nhà 

mẹ còn buồn ngồi bên bếp lửa 
khói phả nồng trên tóc trên lưng 
con cả bầy không còn một đứa 
mẹ làm sao có chút lệ mừng 

con nhức buốt trên ngày loạn tặc 
ôi tự do - một giá không ngờ 
mù cánh nhạn chân trời đã bặt 
nơi quê nhà mẹ ngủ hay chưa 

mẹ ơi mẹ xin tha con bất hiếu 
biết nói gì sau ngọn cây khô 
nghìn tội lỗi trên đầu con gánh chịu 
vì, mẹ ơi - mai mốt ai chờ 

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN