Sunday, March 5, 2017

LẬP XUÂN

em về xỏ mũi trâu đi
ra thăm ruộng
anh lỡ thì
chạy theo
hân hoan gà vịt chó mèo
với nhau
chung mái tranh nghèo
tình si

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN