Thursday, March 30, 2017

MẸ NẤM NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH

ngày của Em ôm theo đời của Mẹ 
gánh bạo tàn tủi nhục cả non sông
(nđbn)
-