Wednesday, June 14, 2017

DẶM NGÀN

trong thơ rượu vẫn ngục tù
nghe oan hồn dậy tiễn phù du đi

dặm ngàn đã khép đôi mi
ra khơi tình dạt trước kỳ bão dâng

ngồi đây mộng suốt hồng trần
rừng cao có nhớ một lần đại dương

thu trùng lệch bóng biên cương
rồi mai thức dậy xuống đường phôi pha

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN