Monday, July 17, 2017

NĐBN việt hóa Ức Đông Sơn của LÝ BẠCH

 Ức Đông Sơn

 bất hướng Đông Sơn cửu
 tường vi kỷ độ hoa
 bạch vân hoàn tự tán
 minh nguyệt lạc thùy gia
Nhớ Đông Sơn 
xa cách Đông Sơn chừng quá lâu
hoa tường vi mấy độ khoe màu
mây trắng đi về mấy trắng mãi
nhà ai trăng rụng xuống hồn đau

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN