Friday, July 28, 2017

BẾN TRE

anh về bình đại tình sa
em qua chợ lách vỡ òa dừa tươi

giồng trôm lăn lóc phận người
mỏ cày thạnh phú khóc cười ba tri

châu thành vấn tóc vu qui
phà trôi rạch miễu quá thì bến tre

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN