Thursday, May 3, 2018

CỬU LONG

đất ngập mặn 
theo trước Tiền sau Hậu
chín nhánh sa mưa 
nước lớn không về
lục bình trôi 
tội tình qua với bậu
thất lạc rồi
đâu hương lửa hồn quê

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN