Sunday, May 13, 2018

ĐÊM BẠC

ngỡ rằng chết ngỡ rằng xa
ngờ đâu trong mộng em là tủi thân

ngỡ sương khói ngỡ phù vân
ngờ đâu em vọng lại lần thủy chung

đèn khêu ký ức bập bùng
phương kia đêm bạc xin cùng với nhau

thề bồi hãy hết cơn đau
ngày mai tóc rạng lên màu máu khô

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN