Sunday, May 31, 2015

Bao Giờ

hôn em hôn em vong tình
vòng tay rã cuộc hành trình mai sau
khi nằm xuống có thương nhau
bình yên để lại tình sầu mang theo

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN