Monday, July 13, 2015

Mừng Tuổi Rượu

đêm ôm rượu lẫn mòn hao
mày tao rụng giữa chiến hào bại vong
khi ngồi nhậu đã phiêu bồng
một hồ lệ cạn bao vòng tay đưa

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN