Wednesday, July 29, 2015

Trăng Trên Đầu Cố Quận

núi sông thì mềm như trăng lu
soi gương hoa vời vợi
đừng đi đâu xa vì biên giới đã hiện rõ
giữa
đường trăng
từ lịch sử
trăm tiếng gầm
vang dội
là lời hứa thật đầy cho những
cách ngăn

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN