Friday, July 24, 2015

Sớm Mai

em về gọi giữa trời khuya
có sao với bóng đang lìa thân nhau
em về trọn giữa nghìn sau
có anh với hạ phai nhầu tiếng kinh
em về hẹn giữa bình minh
đầu môi đã ngậm tiền trình không xa
em về mộng giữa ngàn hoa
vòng chân chim bỗng chan hòa trong anh

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN