Monday, March 28, 2016

Tìm Nhau

ta tìm nhau như tìm từng cách trở
như người xưa ngậm ngãi tìm trầm
đời loạn lạc chỉ tìm ra nhung nhớ
cùng cơ hàn nuốt lấy nỗi thương tâm

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN