Friday, April 1, 2016

41 NĂM BÌNH MINH CÂM

19 tháng 3, Bắc quân tràn qua bờ nam sông Thạch Hãn
26 tháng 3, Huế bại vong
29 tháng 3, Đà Nẵng thất thủ
---
Em Về Quảng Trị Mất Cha
Thừa Thiên Mất Mẹ Quảng Đà Mất Anh
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN