Saturday, June 13, 2015

40 NĂM, CA DAO THÁNG 3, 1975

VIỆT NAM CỌNG HÒA
VÙNG MỘT CHIẾN THUẬT

Giặc Về
Quảng Trị
Mất Cha
Thừa Thiên
Mất Mẹ
Quảng Đà
Mất Em