Thursday, June 4, 2015

Thuở Hẹn Người

Trường Ca
Việtnam, 1972

https://www.facebook.com/ThuoHenNguoi

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN