Wednesday, April 27, 2016

Chiến Trường (40 Năm hay 4000 Năm)

Việt Nam 40 năm

nửa thắng vênh vang
nửa bại bi hùng
quê hương khốn khó
vẫn là chiến trường
ngút mùa
tận mạng

chiến trường giai cấp
kiêu binh
gian trá

chiến trường tay sai
phá sản
vong thân

chiến trường chuyên chính
ngục tù
nô lệ
chiến trường nhân văn
u tối
điếc câm

Viêt Nam Việt Nam
Việt Nam
Việt
Nam

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN