Friday, April 29, 2016

Thỉnh Nguyện Thư

Mời Các Bạn Đọc
Rồi Vui Lòng Theo Chỉ Dẫn Để Ký Tên Vào Thỉnh Nguyện Thư:

https://petitions.whitehouse.gov//petition/help-vietnamese-people-prevent-environmental-disaster-ha-tinh-province-central-vietnam

Lòng Ta Còn, Biển Ta Còn, Đất Ta Còn, Trời Ta Còn,
Thì Không Một Thế Lực Nào Có Thể Đè Đầu Ta Mãi Mãi,
Vận Nước Đang Đen Tối
Nhưng Chắc Chắn Sẽ Có Ngày Quang Phục
Không Xa
(nđbn)