Saturday, April 23, 2016

41 NĂM BÌNH MINH CÂM (2)

Tháng Tư, Thất Tán

lên đường nước mắt mang theo
tìm nhau từ độ quê nghèo lửa dâng

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN