Saturday, April 30, 2016

41 NĂM BÌNH MINH CÂM (3)

30 Tháng Tư, Sàigòn Sụp Đổ

một lần xương máu
một lần thác oan
một lần cừu hận
một lần tan hoang

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN