Tuesday, May 10, 2016

ĐẤT ƠI NƯỚC ƠI

đất ơi nước ơi núi ơi sông ơi
trời ơi biển ơi cha ơi mẹ ơi
anh ơi em ơi con ơi cháu ơi

Rồng ơi Tiên ơi
xin hào khí linh thiêng hãy hội tụ về
chấn hưng dân tộc
vượt qua sợ hãi
để vùng lện 
đạp đổ 
bè lũ bạo quyền tham tàn 
hèn với giặc ác với dânnguồn tấm hình: internet