Tuesday, May 24, 2016

QUÊ NGOẠI

theo người qua một dòng sông
đò ngang lụy cả phương chồng phôi pha
chân đi hồn nuối quê nhà
nắng mưa truyền vọng nghe già tuổi xuân
hàng cau gọi réo bao lần
nương tre quằn động trăm phần luyến thương
phương chồng rợp suốt nghìn phương
qua sông rụng giữa đêm trường nao nao

từ em khuất lạc ba đào
hồ như tóc ngoại bay vào mông mênh

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN