Monday, May 2, 2016

HIỆU LỆNH TỪ BIỂN ĐÔNG

gươm thiêng mài trong mắt Mẹ tự nghìn khuya
mất đất nước 
con phải giành lại nước
triệu sinh mệnh họp thành ngọn đuốc
rực hồng lịch sử uy nghi


NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN