Saturday, May 7, 2016

Happy Mother's Day / Bừng Bừng Lễ Mẹ

Mẹ là Mẹ của trầm luân trời bể
cho trường sơn cao lẫm liệt gối đầu
Mẹ sinh dưỡng hùng tâm bao thế hệ
để mai này giành lại biển đông sâu

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN