Wednesday, May 4, 2016

LỜI CỦA EM

lời của Em ôm theo đời của Mẹ 
quét bạo tàn tủi nhục khỏi non sông
(nđbn)
nguồn tấm hình: internet