Tuesday, October 18, 2016

TRÔI ĐÂU VỀ ĐÂU

nếu nhân dân không còn biết phẫn nộ
thì cả dân tộc sẽ trôi đâu về đâu