Monday, February 29, 2016

Chân Thường

nắng hôm này nắng hôm qua
nắng đầu truông nắng giang hà cung nghinh
nắng thay mùa nắng lung linh
nắng nằm nghiêng nắng động tình nắng reo
nắng hồng xuân nắng lên đèo
nắng buồn thu nắng ôm theo núi rừng
nắng hôn người nắng dưng dưng
đọng hồn mưa, nắng vang lừng giọng ru
nắng cơ hàn nắng vi vu
mùa mai sang đã bạt mù trên lưng

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN