Thursday, February 11, 2016

CHIẾN THẮNG ĐỐNG ĐA

MỒNG 5 TẾT
CHIẾN THẮNG ĐỐNG ĐA 
ĐẠI PHÁ 20 VẠN QUÂN THANH XÂM LƯỢC (TIÊN SƯ CỦA CHINA TẬP CẬN BÌNH)
KỶ DẬU 1789

Tặng Các Bạn Một Đoạn Trích Từ Quân Lệnh
Trước Giờ Tổng Phản Công
của BẮC BÌNH VƯƠNG QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ

"Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ"