Wednesday, February 10, 2016

Thi Dung Mồng Ba Tết Bính Thân
tâm phơi lồng lộng
tịch lặng phong ba
giải khai thực mộng
tuệ bừng anh hoa

(trích bài tựa Giữa Triền Hạn Reo)
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN