Sunday, September 11, 2016

BỤI VÀNG

vì anh là nước xa nguồn
để em rụng giữa thơ buồn nhói đau,
hẹn thề đơm tóc hoang châu
thả sông xuống núi nguyện cầu hôm mai

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN