Tuesday, June 28, 2016

VĂN HỌC MIỀN NAM (1954 - 1975)

sau 30 tháng Tư 1975
việt cọng chuyên chính bạo ngược
dã man
điên cuồng
truy bức
thiêu đốt
tù đày thủ tiêu
càn quét

nhưng chúng ta
VănHọcMiềnNam
bất diệt